Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ponyweb.eu

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ponyweb.eu, gevestigd te Wezep, hierna te noemen Ponyweb, is aangegaan. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elk contact tussen Ponyweb en opdrachtgever, ongeacht welk communicatiemiddel er wordt gebruikt
1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door Ponyweb zijn overeengekomen. Bij het ontbreken van een dergelijke schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
1.4. Ponyweb accepteert alleen de voorwaarden van derden indien en voorzover Ponyweb (delen van) die voorwaarden uitdrukkelijk, daarom uitsluitend schriftelijk, heeft aanvaard met betrekking tot een bepaalde overeenkomst.
1.5. Aanvaarding als bedoeld in lid 4. is altijd eenmalig en geldt niet voor volgende transacties met bedoelde derde.
1.6. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan elke consument, elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon die met Ponyweb een overeenkomst aangaat.
1.7. Onder artikel wordt in deze overeenkomst verstaan alle producten, zaken en goederen die onderwerp van een overeenkomst tussen Ponyweb en opdrachtgever kunnen zijn en door of via Ponyweb kunnen worden verkocht en geleverd.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen zijn af magazijn van Ponyweb.eu, daarom exclusief verzendkosten, en zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
2.2. Aan een opdrachtgever persoonlijk en schriftelijk afgegeven prijzen en productinformatie binden Ponyweb.eu alleen dan indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld en gedurende maximaal 14 dagen.
2.3. Alle overigens afgegeven prijzen en productinformatie, zoals in de webwinkel en in brochures en catalogussen, wijzigen voortdurend en binden Ponyweb.eu daarom uitsluitend voorzover deze bij opdracht bevestigd worden door Ponyweb.eu.
2.4. Alle overige door Ponyweb.eu verschafte informatie, zoals tekeningen, afbeeldingen, drukwerk etc. zijn te goeder trouw en zo waarheidsgetrouw en volledig mogelijk verstrekt.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten met Ponyweb.eu zijn pas bindend nadat deze door Ponyweb.eu zijn bevestigd.
3.2. Ponyweb.eu heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien naar oordeel van Ponyweb.eu opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn.
3.3 Ponyweb.eu heeft voorts het recht om gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan een levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Aan personen zonder vaste woon of verblijfplaats wordt niet geleverd.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Op alle overeenkomsten zijn de prijzen van toepassing die gelden op het tijdstip waarop de overeenkomsten zijn aangegaan
4.2. Prijslijsten en reclame-uitingen binden Ponyweb.eu niet omdat zij voortdurend kunnen wijzigen.
4.3. Voor de prijzen van diensten geldt dat Ponyweb.eu het recht heeft om de overeengekomen prijs na het afsluiten van de overeenkomst te verhogen met tussentijdse stijgingen van lonen, sociale lasten en andere overheidsheffingen.
4.4. Ponyweb.eu kan de prijzen van artikelen alleen dan verhogen nadat de overeenkomst is afgesloten indien dit het gevolg is van maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om af te zien van de koop.

Artikel 5. Levering
5.1. Door Ponyweb.eu afgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgegeven schattingen. Ponyweb.eu dient zich zorgvuldig in te spannen om de afgegeven leveringstermijnen te realiseren. Levering dient tenminste binnen veertig dagen plaats te vinden. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de opdracht zonder kosten te annuleren. Indien levering van een artikel niet meer mogelijk is zal Ponyweb.eu, in overleg met opdrachtgever, zich inspannen om een vervangend artikel te leveren.
5.2 Levering vindt niet eerder plaats dan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
5.3. Verzending van artikelen geschiedt op een door Ponyweb.eu aan te geven wijze. De meerkosten van een door opdrachtgever gewenste andere wijze van transport zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.4. Als plaats van levering geldt het woonadres van opdrachtgever dat het laatst aan Ponyweb.eu kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust tot het moment van bezorging bij Ponyweb.eu, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Wijzigingen
6.1. De meerkosten van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in een opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.2. Gewenste wijzigingen dienen altijd schriftelijk aan Ponyweb.eu te worden doorgegeven.
6.3. Wijzigingen kunnen de levertijd veranderen.

Artikel 7. Annulering en retouren
7.1. Opdrachtgever heeft het recht om binnen zeven dagen de opdracht schriftelijk of per e-mail (naar [email protected]) te annuleren. In het geval dat Ponyweb.eu in deze periode het artikel al heeft toegezonden zijn de kosten van toezending altijd voor rekening van opdrachtgever.
7.2. Opdrachtgever heeft voorts het recht om geleverde artikelen binnen twintig dagen na levering voldoende gefrankeerd terug te zenden. Daarbij kan opdrachtgever aangeven of hij de artikelen wenst te ruilen of dat hij het aankoopbedrag wenst terug te ontvangen. Onder aankoopbedrag wordt uitsluitend de prijs van het artikel verstaan en dus niet de eventueel betaalde overige kosten (van verzending, emballage en dergelijke).

Artikel 8. Terugbetaling
8.1. Ponyweb.eu zal eventueel aan opdrachtgever terug te betalen bedragen binnen uiterlijk veertig dagen, nadat de verschuldigdheid is vastgesteld en door Ponyweb.eu is erkend, voldoen.

Artikel 9. Reclame
9.1. Opdrachtgever dient het geleverde zorgvuldig bij levering te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen tien dagen na de datum van levering schriftelijk of telefonisch te worden gemeld bij Ponyweb.eu. Indien dit niet geschiedt wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de staat waarin het artikel is geleverd.
9.2. Ponyweb.eu zal na ontvangst van een klacht de klacht binnen veertien dagen beoordelen en controleren.

Artikel 10. Garantie
10.1. Gedurende een nader over een te komen periode geeft Ponyweb.eu een garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan.
10.2. De garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik. De garantie geldt tevens niet voor andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten. Voorts is de garantie niet van toepassing ingeval de overeenkomst de koop en verkoop van gebruikte artikelen betreft. Garantie wordt niet verstrekt op loon en gewerkte uren, deze worden in rekening gebracht.
10.3. De garantie van Ponyweb.eu gaat nimmer uit boven de door de fabrikant verstrekte garantie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Ponyweb.eu is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die direct of indirect ontstaan door: overmacht, handelen of nalaten van opdrachtgever of zijn ondergeschikten of door opdrachtgever te werk gestelde personen of instanties, nalatigheid van opdrachtgever in het onderhouden van het artikel, normale slijtage door gebruik, verkleuring bijvoorbeeld door inwerking van licht, enige andere van buiten komende oorzaak.
11.2. Ponyweb.eu is slechts aansprakelijk, tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal, en/of aan eigendommen van opdrachtgever of van derde voorzover deze schade is ontstaan door schuld van Ponyweb.eu of haar medewerkers of van de door Ponyweb.eu te werk gestelde derden.
11.3. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook is voorts beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekering van Ponyweb.eu dekt.
11.4. Ponyweb.eu is niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde artikelen, zaken of goederen zijn en blijven eigendom van Ponyweb.eu tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Ponyweb.eu kan het geleverde terugvorderen ingeval opdrachtgever in gebreke blijft te betalen.
12.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de beschikkingsmacht over het geleverde over te dragen aan derden of anderszins in de beschikkingsmacht van derden te brengen zolang algehele betaling niet heeft plaatsgevonden.

Artikel 13. Ontbinding
13.1. Elk der partijen heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten in geval van wanprestatie door de andere partij.
13.2. Ponyweb.eu heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of is overgenomen door derden of inden blijkt van het voornemen van opdrachtgever om het land waarin hij woont te verlaten. In al deze gevallen zijn alle vorderingen van Ponyweb.eu op opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 14. Betaling
14.1. Betaling van artikelen dient steeds voor of bij levering te geschieden.
14.2. Ponyweb.eu is gerechtigd om na de vervaldatum direct rente, te weten 2% per maand, in rekening te brengen over de vervallen bedragen.
14.4 Ponyweb.eu is voorts gerechtigd om alle incasso kosten, dus ook de buitengerechtelijke, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15. Toepasselijk Recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten en transacties van Ponyweb.eu is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Ponyweb
Jan Boerswegje 3
8091 PD te Wezep 
[email protected]

Onze Privacy Policy vindt u hier. 


(Download the Terms and Conditions as a PDF document.)

© 2010 - 2018 Ponyweb.eu

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »